Porträtt av Mikael Damberg.

Innovation sker i möten

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg ger sin syn på Sverige som innovationsland och berättar om regeringens prioriteringar inom innovationspolitiken.

Hur ser du på statens roll när det gäller innovation?

– Innovation sker i mötet mellan människor och organisationer, men för att utveckla innovationskraften i landet har staten en viktig roll som exempelvis kravställande kund i upphandlingar, göra växande marknader mer tillgängliga, stärka kunskapsutvecklingen i landet och göra den mer tillgänglig för näringslivet. För att innovation ska uppstå måste de nya idéerna och lösningarna komma till användning på en marknad eller i offentlig sektor.

Finns det områden där staten har en extra viktig roll för att driva utvecklingen?

– Statsministerns innovationsråd har talat om tre särskilt prioriterade innovationsområden. Dessa är digitalisering, life science och miljö- och klimatteknik. Sverige ligger långt framme inom dessa områden och har stora möjligheter att vara världsledande.

Det handlar om att stärka samverkan mellan olika delar i samhället och erbjuda attraktiva innovationsmiljöer som står sig väl i den internationella konkurrensen. Sen är utbildnings­systemet ett helt av­görande område för våra framgångar, både idag och på sikt.

Vilka är Sveriges främsta styrkor som innovationsland?

– Sverige har alltid varit ett nyfiket och utvecklingsorienterat land och vi kommer högt upp i de internationella rankinglistorna som mäter innovationskraft. Det finns en stark entreprenörsanda och näringslivet är berett att ständigt utvecklas och ta in »det nya«. Sam­tidigt växer det fram nya framgångsrika företag, inte minst start-up scenen är spännande.

Vad är det viktigaste att göra något åt om vi ska klara av den växande globala konkurrensen?

– Klarar vi inte skolan faller allt, de senaste PISA-resultaten talar sitt tydliga språk. Satsningar på utbildning är regeringens främsta prioritering.
En annan svaghet är att vi inte utnyttjar hela vårt folks potential, generellt behöver vi möjliggöra att andelen förvärvsarbetande kvinnor ökar. Mångfald och jämställdhet är oerhört viktigt för att skapa innovativa kulturer i bolag.

Sverige halkar efter andra OECD-länder när det gäller näringslivets investeringar i forskning och utveckling. Hur kan den trenden vändas?

– Satsningarna på strategiska inno­vationsområden gör det attraktivt för näringslivet att saminvestera. På så sätt kan vi vända trenden. Det måste vara attraktivt för närings­livet att investera i Sverige och staten är beredd att tillföra resurser, att bedriva en aktiv näringspolitik. Näringslivets investeringar leder i sin tur till att forsknings- och innovationsmiljö­er förstärks, lockar kompetenta människor och utvecklar den regionala ekonomin.

Sverige har flera statliga myndig­heter och bolag som ger stöd till innovativa företag. Många upplever att det är svårt att orientera sig i finansieringsdjungeln. Hur kan det bli enklare?

– Regeringens arbete med att förenkla och skapa tydligare villkor för företagen pågår hela tiden och mycket händer på området nu. I dag finns exempelvis samlad myndighetsinformation om finansieringsstöd på webbsidan verksamt.se. Entreprenörskapsutredningen ser bland annat över den aktörsflora som finns och kommer att ge förslag på hur systemet kan bli bättre. Rydstadsutredningen, som är färdig, har presenterat förslag som kommer att förbättra förutsättningarna för företag att nå kapitalförsörjning. Särskilt viktigt är de förbättrade förutsättningarna för innovativa företag att hitta finansieringslösningar i tidiga skeden.

Vilket utrymme får innovationsfrågorna i den kommande forskningspolitiska propositionen?

– Den forskningspolitiska propositionen omfattar forskning, innovation och högre utbildning. Forskningspolitiken ska göra Sverige till en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Forskningsbaserad kunskap från universitet och högskolor ska komma till nytta i samhället. Det ställer allt större krav på universitetens och högskolornas roll och förutsätter att universitet och högskolor arbetar mer strategiskt med nyttiggörande och samverkan.

Regeringen arbetar med en strategi för nyindustrialisering. När blir den klar?

– Regeringen kommer att ta fram en strategi för nyindustrialisering med en inriktning mot högt kunskapsinnehåll och förbättrade förutsättningar för innovation och produktion i Sverige, som planeras att vara färdig till årsskiftet. Målet är att Sverige ska vara världens ledande land när det gäller modern och innovativ industriell produktion. Utifrån strategin kommer handlingsplaner att tas fram för de operativa insatser som ska genomföras.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.